Uzdržavanje (alimentacija)

Uzdržavanje (alimentacija)

Roditelji imaju zakonsku obavezu financijski skrbiti za svoju djecu, čak i ako nakon razvoda više ne žive s njima. Roditelj s kojim dijete stanuje ispunjava svoj udio u obvezi uzdržavanja svakodnevnom brigom o djetetu, a roditelj koji ne stanuje s djetetom zadovoljavanjem materijalnih potreba djeteta u obliku novčanog uzdržavanja. Iznimno, ako roditelji na temelju plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi provode podjednako vremena s djetetom i podjednako svakodnevno skrbe o djetetu, novčano uzdržavanje za dijete može se urediti sporazumno, u skladu s obiteljskim okolnostima.

Kako se određuje obaveza uzdržavanja djeteta (alimentacija)?

Uzdržavanje se određuje odlukom suda, sporazumom koji potvrđuje sud ili planom o zajedničkoj roditeljskoj skrbi.

Ako bračni drugovi imaju zajedničko maloljetno dijete, pri podnošenju tužbe radi razvoda braka mogu predložiti s kojim će roditeljem dijete stanovati i način ostvarivanja roditeljske skrbi, ostvarivanje osobnih odnosa djeteta s drugim roditeljem i visinu uzdržavanja djeteta. Ako bračni drugovi ne predlože način uređivanja ovih pitanja, o njima će odlučiti sud. U sudskoj presudi navodi se tko, kome, koliko i na koji način mora plaćati uzdržavanje. Uzdržavanje se uvijek određuje u novčanom iznosu.

Kako se određuje visina iznosa uzdržavanja (alimentacije)?

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi jednom godišnje određuje minimalne novčane iznose koji predstavljaju minimum iznosa ukupnih materijalnih potreba za mjesečno uzdržavanje maloljetnog djeteta u RH.

Ukupne materijalne potrebe djeteta odnose se na troškove stanovanja, prehrane, odijevanja, higijene, odgoja, obrazovanja, skrbi o djetetovu zdravlju i druge slične troškove djeteta. Ako mu je zbog zdravstvenog stanja potrebna stalna pojačana skrb, smatra se da dijete ima povećane materijalne potrebe, što se uzima u obzir pri određivanju iznosa izdržavanja..

Minimalni iznos alimentacije određuje se u postotku od prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. Za 2015. godinu prosječna plaća iznosila je 5.711,00 kn, pa je minimalni iznos uzdržavanja:

  • za dijete do 6 godina, 17% prosječne plaće (970,87 kn)
  • za dijete od 7 do 12 godina, 20% prosječne plaće (1.142,20 kn) i
  • za dijete od 13 do 18 godina, 22% prosječne plaće (1.256,42 kn)

Iznimno, potrebe maloljetnog djeteta za uzdržavanje mogu se utvrditi u nižem iznosu, ali ne manje od jedne polovice navedenog iznosa, ako je obveznik uzdržavanja dužan uzdržavati dvoje ili više djece ili ako dijete vlastitim prihodima pridonosi svojem uzdržavanju.

Pri određivanju visine iznosa sud u prvome redu uzima u obzir dobrobit djeteta - potrebe djeteta vezano za njegovu dob, potrebe djeteta za obrazovanjem te eventualne posebne potrebe djeteta, kao i njegove vlastite prihode ako ih dijete ostvaruje (dijete koje ima vlastite prihode dužno je pridonositi za svoje uzdržavanje).

Sud također procjenjuje mogućnosti roditelja koji je dužan uzdržavati, uzimajući u obzir njegove vlastite potrebe kao i to uzdržava li još nekoga. Bez obzira na svoje mogućnosti, radno sposoban roditelj ne može se osloboditi dužnosti uzdržavanja maloljetnog djeteta.

Traje li obaveza uzdržavanja i nakon što dijete napuni 18 godina?

Roditelji su dužni uzdržavati i svoje punoljetno dijete dok se školuje u srednjoj školi, odnosno do završetka studiranja, s tim da redovito i uredno ispunjava svoje obveze, a najdulje do 26. godine života.

Ako je punoljetno dijete završilo obrazovanje, a ne može se zaposliti, roditelji su dužni uzdržavati ga godinu nakon završetka obrazovanja, a najdulje do 26. godine života. Roditelji su dužni uzdržavati svoje punoljetno dijete koje je zbog bolesti ili invaliditeta nesposobno za rad dok ta nesposobnost traje.

Jesu li baka i djed dužni uzdržavati unuke?

Uzdržavanje djece prvenstveno je obveza njihovih roditelja, ali se u praksi događaju situacije kada roditelji tu obvezu zanemaruju. U tom slučaju, postoji još jedna mogućnost - uzdržavanje unučadi od strane njihovih baka i djedova. Bake i djedovi dolaze u obzir tek ako roditelj ne ispunjava svoju obvezu, a kako se uzdržavanje određuje prema njihovim mogućnostima, visina uzdržavanja za baku i djeda – umirovljenike može biti niža od one određene za roditelje.

Iako se s uzdržavanjem uobičajeno povezuje odnos roditelja i djece, Obiteljskim zakonom je propisano da pravo i obveza uzdržavanja zahvaća i širi krug članova obitelji.

Tako su pomajka i poočim dužni uzdržavati maloljetnog pastorka, ako dijete ne može ostvariti uzdržavanje od drugog roditelja te nakon smrti djetetova roditelja, ako su u trenutku smrti živjeli s pastorkom.

Pravo na privremeno uzdržavanje

Ako roditelj koji ne stanuje s djetetom u cijelosti ili djelomično ne pridonosi uzdržavanju, te ako baka i djed po tom roditelju također ne ispunjavaju svoju obvezu, maloljetno dijete ima pravo na privremeno uzdržavanje.

Zahtjev za privremeno uzdržavanje podnosi roditelj kod kojeg dijete stanuje, u centru za socijalnu skrb prema prebivalištu djeteta. Pravo se priznaje od dana podnošenja zahtjeva, dok obveznik uzdržavanja ne počne plaćati uzdržavanje, a najduže tri godine odnosno do 18 godine života djeteta.

Privremeno uzdržavanje određuje se u visini 50 posto zakonskog minimuma uzdržavanja određenog odlukom koja donosi sukladno Obiteljskom zakonu.

Ako obveznik uzdržavanja ne vrati isplaćeni iznos privremenog uzdržavanja nakon svake godine isplate, državno odvjetništvo za svaku godinu korištenja prava, vodi postupak potraživanja isplaćenog privremenog uzdržavanja od obveznika uzdržavanja.

Gdje mogu naći više informacija?

Obiteljski zakon  
Zakon o privremenom uzdržavanju 

Roditeljska prava

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!