Sve o posvojenju

Što je posvojenje? Posvojenje je način osiguravanja nove obitelji za djecu koju njihovi biološki roditelji ne mogu podizati, koji djetetu omogućuje odrastanje i odgoj u sigurnom obiteljskom okruženju, a posvojiteljima roditeljstvo i osnivanje obitelji.

Proces posvojenja je pravni postupak kojim se roditeljska prava i odgovornosti prebacuju na posvojitelje. Regulirano je Obiteljskim zakonom, a želite li posvojiti dijete, proučite koja su vaša prava i dužnosti. Prvi korak je obratiti se centru za socijalnu skrb prema svojem prebivalištu od kojeg imate pravo saznati sve informacije o posvojenju.

Tko su djeca koja trebaju posvojenje?

Da bi bilo posvojeno, dijete treba biti u dobi do 18. godine.

Ako je dijete navršilo dvanaest godina, za posvojenje je potreban njegov pristanak. Ako je dijete napušteno i nepoznatog podrijetla, posvojenje je moguće nakon isteka tri mjeseca od djetetova rođenja ili napuštanja djeteta.

Ne može se posvojiti krvni srodnik u ravnoj lozi, brat odnosno sestra, ni dijete maloljetnih roditelja. Iznimno se dijete maloljetnih roditelja može posvojiti godinu dana nakon rođenja djeteta ako nema izgleda da će se ono podizati u obitelji roditelja ili bake i djeda, odnosno drugih bližih srodnika.

Skrbnik ne može posvojiti svojeg štićenika dok ga dužnosti skrbnika ne razriješi centar za socijalnu skrb.

U postupcima posvojenja vodi se računa da braću i sestre posvajaju isti posvojitelji, ako je to moguće i ako je u skladu s dobrobiti djeteta.

Tko može posvojiti dijete?

Da biste posvojili dijete, morate biti u dobi od najmanje 21 godine (nema gornje dobne granice), s tim da je dobna razlika između Vas i djeteta najmanje 18 godina. Ako postoje osobito opravdani razlozi, posvojitelj može biti mlađi od 21 godine.

Dijete mogu posvojiti bračni i izvanbračni drugovi zajednički, jedan bračni/izvanbračni drug ako je drugi bračni/izvanbračni drug roditelj ili posvojitelj djeteta, jedan bračni/ izvanbračni drug uz pristanak drugog bračnog/izvanbračnog druga te osoba koja nije u braku ili izvanbračnoj zajednici.

Za posvojitelje je u pravilu uvjet da imaju hrvatsko državljanstvo, ali ako je to u interesu djeteta mogu ga posvojiti i strani državljani. Ako je posvojitelj strani državljanin, posvojenje se može zasnovati samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

Posvojiti ne može osoba koja je lišena roditeljske skrbi ili poslovne sposobnosti, kao ni osoba čije ponašanje i osobine upućuju na to da nije poželjno povjeriti joj roditeljsku skrb o djetetu.

Djetetovi biološki roditelji i posvojenje

U pravilu, za posvojenje je potreban pristanak oba ili jedinog roditelja djeteta, osim ako je roditelj umro, nestao ili nepoznat, ili kada je roditelj lišen roditeljske skrbi. Ako je roditelj lišen poslovne sposobnosti i nije sposoban shvatiti značenje pristanka na posvojenje, njegov pristanak može nadomjestiti odluka suda.

Kakve su pravne posljedice posvojenja?

Posvojenjem nastaje neraskidiv odnos srodstva i prava i dužnosti koja iz toga proizlaze. Posvojitelji posvojenjem stječu pravo na roditeljsku skrb. Posvojenik i njegovi potomci stječu pravo nasljeđivanja posvojitelja, njegovih krvnih srodnika i srodnika po posvojenju.

S druge strane, posvojenjem prestaju međusobna prava i dužnosti posvojenika i njegovih krvnih srodnika. Prestaje posvojenikovo pravo nasljeđivanja prema biološkim roditeljima i drugim krvnim srodnicima, osim prema roditelju koji je u braku s posvojiteljem te prema krvnim srodnicima i srodnicima po posvojenju toga roditelja.

Kako se prijaviti za posvojenje?

Osoba ili osobe koje žele posvojiti dijete trebaju se obratiti centru za socijalnu skrb prema svom mjestu prebivališta. Tamo mogu saznati sve informacije o posvojenju i zatražiti da centar sastavi mišljenje o njihovoj podobnosti za posvojenje. Centar je mišljenje dužan izraditi najkasnije dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva.

Kako se dobiva odobrenje za posvojenje?

Sam postupak odobravanja traje nešto više od 6 mjeseci, tijekom kojih se procjenjuje Vaša prikladnost za posvojenje, pružaju Vam se potrebne informacije i kroz program stručne pripreme priprema Vas se za sve što će posvojenje donijeti Vama i Vašoj obitelji.

1. Prijava namjere posvojenja

Bračni/izvanbračni drugovi ili osoba koja želi posvojiti podnijet će centru za socijalnu skrb prema svojem mjestu prebivališta („matični centar“) pisanu prijavu namjere posvojenja i pisani zahtjev za izdavanje mišljenja o podobnosti i prikladnosti za posvojenje. Popis dokumenata koje trebate priložiti dobit ćete u matičnom centru za socijalnu skrb.

2. Mišljenje o podobnosti za posvojenje

U roku od nekoliko tjedana od dostave zahtjeva, dobit ćete poziv Centra za prvi dio procjene. Mišljenje o podobnosti za posvojenje izrađuje se na temelju socijalne anamneze koju izrađuje socijalni radnik te mišljenja psihologa i preporuke stručnog tima. Pri izradi mišljenja uzimaju se u obzir sve okolnosti bitne za posvojenje: međusobne odnose bračnih drugova, njihov psihički profil, stambene uvjete, zaposlenost, organizaciju života.

Proces uključuje zasebne intervjue sa svakim bračnim drugom i zajednički intervju (odnosno intervju s osobom koja je podnijela zahtjev), testiranje putem ispunjavanja upitnika, razgovor nakon obrade upitnika, posjet na adresi stanovanja, uvid u dokumentaciju i razgovor s bližim krvnim srodnicima i prijateljima bračnih drugova, odnosno osobe koja je podnijela zahtjev.

3. Stručna priprema za posvojenje

Osobe koje ispunjavaju zakonske uvjete za posvojenje dužne su sudjelovati u programu stručne pripreme za posvojenje, koji može provoditi centar za socijalnu skrb ili druga ustanova socijalne skrbi, i ovlaštene organizacije civilnog društva.

4. Upis u očevidnik potencijalnih posvojitelja

Nakon provedene stručne procjene i stručne pripreme za posvojenje, centar za socijalnu skrb će dati mišljenje o podobnosti i prikladnosti za posvojenje, u roku od šest mjeseci od zaprimanja pisane prijave i zahtjeva.

Na temelju stručnog mišljenja, potencijalni posvojitelji upisuju se u središnji očevidnik o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima koji se vodi u ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb. S pozitivnim mišljenjem posvojitelji se mogu obratiti i drugim centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj radi posvojenja djeteta.

Kako se odobreni posvojitelji povezuju s djetetom?

Centar za socijalnu skrb nadležan prema prebivalištu, odnosno boravištu djeteta će između potencijalnih posvojitelja koji su upisani u registar izabrati onoga koji je najprikladniji za određeno dijete.

Kada se utvrdi najprikladniji potencijalni posvojitelj za neko dijete, matični Centar za socijalnu skrb djeteta, u suradnji s udomiteljem, ustanovom socijalne skrbi u kojoj je dijete smješteno ili drugom osobom kojoj je dijete povjereno na svakodnevnu skrb, priprema dijete za posvojenje te omogućuje najprikladnijem potencijalnom posvojitelju ostvarivanje osobnih odnosa radi procjene hoće li zasnivanje posvojenja biti u skladu s dobrobiti djeteta.

Pritom se potencijalnim posvojiteljima osigurava stručna pomoć i potpora, uz istovremenu procjenu budućeg odnosa djeteta i posvojitelja. U tom procesu dijete će boraviti kod Vas, te imate pravo, dužnost i odgovornost svakodnevno se skrbiti o djetetu.

Što se događa nakon Rješenja o posvojenju?

Posvojenje je zasnovano kada Matični centar za socijalnu skrb djeteta donese Rješenje o posvojenju.

Nakon zasnovanog posvojenja Centar za socijalnu skrb ostaje uključen kako bi pružio stručnu pomoć i podršku djetetu i novoj obitelji. Centar je dužan pratiti prilagodbu djeteta u posvojiteljskoj obitelji tijekom šest mjeseci od dana zasnivanja posvojenja.

Treba li djetetu reći da je posvojeno?

Da. Dijete ima pravo znati da je posvojeno. Savjetuje se da djetetu kažete da je posvojeno najkasnije do njegove sedme godine.

 

Roditeljska prava

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!