Prava samohranih roditelja

Prava samohranih roditelja

Pojam "samohrani/a" je danas toliko uobičajen da se u svakodnevnom govoru često općenito koristi za roditelja koji živi sam s djetetom/djecom, bez partnera/ice. Međutim, zakonska definicija, iz koje proizlaze prava koja kao roditelj možete ostvariti, razlikuje pojam samohranog roditelja od pojma roditelja u jednoroditeljskoj obitelji.

Samohrani roditelj je, prema propisima iz socijalne skrbi, roditelj koji nije u braku i ne živi u izvanbračnoj zajednici, a sam skrbi i uzdržava svoje dijete/djecu – drugim riječima, roditelj koji uistinu "sam hrani" i nema onog drugog roditelja da financijski i na druge načine sudjeluje u brizi i odgoju djece.

Jednoroditeljska obitelj ne mora nužno biti obitelj samohranog roditelja i djeteta/ce, jednoroditeljska obitelj je i ona u kojoj dijete/djeca žive samo s jednim roditeljem, a da drugi roditelj ne živi u istoj obitelji, no i dalje ima roditeljske obveze i prava.

Kakva prava imam kao samohrani roditelj?

Kao samohrani roditelj ne ostvarujete neka posebna prava. Primjerice, nemate prednost pri zapošljavanju, niti ste na temelju statusa samohranog roditelja zaštićeni od otkaza. Ipak, imate određena prava na radnom mjestu te u sustavu socijalne skrbi.

Zaštita samohranih roditelja na radnom mjestu

  • Prekovremeni rad - kao samohrani roditelj, do šeste godine života djeteta uživate zaštitu od prekovremenog rada. U tom razdoblju možete raditi prekovremeno samo ako poslodavcu dostavite pisanu izjavu o dobrovoljnom pristanku na takav rad.
  • Preraspodjela radnog vremena - kao samohrani roditelj možete samo uz pisani dobrovoljni pristanak raditi u preraspodijeljenom radnom vremenu (preraspodjela radnog vremena znači da ono tijekom jednoga razdoblja traje dulje, a tijekom drugog razdoblja kraće od punog radnog vremena, i ne smatra se prekovremenim radom).

Upis djece samohranih roditelja u dječji vrtić

Djeca samohranih roditelja imaju prednost pri upisu u redoviti program dječjeg vrtića. Pravilnikom o upisu djece u dječji vrtić osnivači vrtića (gradovi i općine) propisuju broj dodatnih bodova za djecu samohranih roditelja. Isto tako, gradovi i općine mogu odrediti olakšice (niže cijene) vrtića.

Prava samohranih roditelja iz sustava socijalne skrbi

Kao samohrani roditelj, ovisno o Vašoj financijskoj situaciji, možete ostvariti i određena prava iz sustava socijalne skrbi, kao što su:

  • Zajamčena minimalna naknada - pravo na novčani iznos za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba. Iznos naknade koju kućanstvo može dobiti je zbroj iznosa za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:

za samohranog roditelja: 100 posto = 800 kuna

za odraslog člana kućanstva: 60 posto = 480 kuna

za dijete: 40 posto = 320 kuna

za dijete samohranog roditelja odnosno dijete u jednoroditeljskoj obitelji: 55 posto = 440 kuna.

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

  • pomoć za podmirenje troškova stanovanja je pomoć koju možete dobiti za plaćanje najamnine, komunalne naknade, električne energije, plina, grijanja, vode, odvodnje i drugih troškova stanovanja.
  • jednokratnu naknadu kao pomoć u podmirenju troškova zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i sl.
  • druge pomoći, kao što su: pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

Uz ova financijska prava, Centri za socijalnu skrb pružaju i druge oblike pomoći, kao što je besplatno savjetovanje i pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća.

O pravima iz socijalne skrbi i načinu podnošenja zahtjeva raspitajte se u centru za socijalnu skrb u svom mjestu prebivališta. Adrese i telefonske brojeve možete naći u adresaru ustanova Ministarstva socijalne politike i mladih.

Roditeljska prava

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!