Prava majke i djeteta čiji je otac stranac

Prava majke i djeteta čiji je otac stranac

Ostvariti plaćanje uzdržavanja za dijete od strane drugog roditelja koji ne živi s djetetom (najčešće oca) nije uvijek jednostavan i brz proces. Spora administracija, utvrđivanje iznosa alimentacije, (ne)sudjelovanje u životu djeteta od strane drugog roditelja, neki su od problema s kojima se jednoroditeljske obitelji susreću.

Ove situacije mogu biti dodatno komplicirane ako je roditelj od kojeg se treba ostvariti uzdržavanje stranac, a posebno ako je stranac koji ne živi u Hrvatskoj. Cijela procedura, od utvrđivanja očinstva do ostvarivanja alimentacije, tada dobiva međunarodni element.

Koji će se zakoni primijeniti?

Ako su roditelji i dijete državljani različitih država, a nemaju prebivališ te u istoj državi, primijenit će se pravo Republike Hrvatske, ako je dijete ili jedan od roditelja hrvatski državljanin.

Pred kojim sudom mogu podnijeti tužbu za utvrđivanje očinstva?

Tužba za utvrđivanje očinstva podnosi se sudu kojem pripada prebivališ te djeteta (nakon njegova rođenja), bez obzira to š to otac možda ne živi u Hrvatskoj. Sud dalje postupa prema pravilima o pružanju međunarodne pravne pomoći (u postupcima sa stranim državljanima). Koja prava možemo dijete i ja ostvariti? Možete ostvariti pravo na novčani iznos uzdržavanja. Što se tiče osobnih odnosa s djetetom, sud ih može dosuditi, a o roditelju će ovisiti hoće li ih i u kojoj mjeri ostvarivati.

Gdje mogu dobiti više informacija?

O ovoj temi više informacija možete dobiti od Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Uprave za međunarodno pravne poslove.

Roditeljska prava

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?