Oduzimanje roditeljske skrbi

Oduzimanje roditeljske skrbi

Roditeljsku skrb moguće je oduzeti roditelju koji zlorabi ili grubo zanemaruje roditeljska prava i dužnosti. 

Zloporaba i zanemarivanje roditeljskih prava i dužnosti

Smatra se da roditelj zlorabi svoja roditeljska prava i dužnosti ako počini kazneno djelo prema djetetu (vrši nasilje, psihičko ili fizičko nad djetetom, spolno ga iskorištava), ako ga tjera na pretjerani rad, omogućuje mu dostupnost alkohola, droge ili drugih opojnih sredstava, kada navodi dijete na društveno neprihvatljivo ponašanje ili na drugi način grubo krši djetetova prava.

Grubo zanemarivanje roditeljskih prava i dužnosti podrazumijeva napuštanje djeteta, nepridržavanje mjera koje je roditelju odredilo nadležno tijelo radi zaštite prava i dobrobiti djeteta, zanemarivanje od strane roditelja osnovnih životnih potreba djeteta s kojim živi, neosiguravanje u roku od godinu dana uvjete za život djetetu s kojim mu je odlukom nadležnog tijela oduzeto pravo na zajednički život, te ako ne skrbi o djetetu s kojim ne živi dulje od 3 mjeseca (ne plaća alimentaciju, odnosno ne doprinosi za potrebe djeteta, ne održava susrete se djetetom).

Treba spomenuti da je relevantna okolnost u ovim slučajevima intenzitet - dakle koliko dugo roditelj ne skrbi za osnovne potrebe djeteta, odnosno koliko dugo ne ostvaruje kontakt s njim (ovo sud procjenjuje prema svom uvjerenju, u skladu sa slobodnom ocjenom dokaza).

Postupak oduzimanja roditeljske skrbi

Postupak prijedlogom može pokrenuti centar za socijalnu skrb, dijete, drugi roditelj ili državni odvjetnik za mladež (ako je roditelj protiv kojeg se pokreće postupak osuđen za određena kaznena djela).

Roditeljska skrb oduzima se u izvanparničnom postupku odlukom nadležnog suda, nakon razmatranja izvješća i procjene centra za socijalnu skrb.

Centar za socijalnu skrb može, u postupku odlučivanja o lišenju prava na roditeljsku skrb, ovisno o okolnostima slučaja, odrediti mirovanje roditeljske skrbi kao privremenu mjeru.

Pravni učinci

Roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb gubi sva prava iz roditeljske skrbi.

Ako je to u iznimnim okolnostima potrebno i ako to predlaže dijete ili roditelj koji se lišava prava na roditeljsku skrb, sud će rješenjem o lišenju prava na roditeljsku skrb odlučiti i o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom. Istim rješenjem sud može odlučiti i o  uzdržavanju djeteta od strane roditelja ako je to posebni skrbnik djeteta ili centar za socijalnu skrb u ime djeteta zahtijevao. Ova dužnost i iznimno pravo na ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom prestaju posvojenjem.

Vraćanje prava na roditeljsku skrb

Pravo na roditeljsku skrb može biti vraćeno rješenjem suda u izvanparničnom postupku ako prestanu razlozi zbog kojih je roditelj bio lišen prava na roditeljsku skrb, osim ako dijete prije toga bude posvojeno. Prijedlog za vraćanje roditeljske skrbi mogu podnijeti dijete, roditelj koji je lišen prava na roditeljsku skrb ili centar za socijalnu skrb.

Roditeljska prava