Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojiteljski dopust, pošteda od rada, naknade

Posvojitelj, pod uvjetom da je zdravstveno osiguran po propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju, ima pravo na pripadajuće vremenske dopuste ili poštede od rada te pravo na naknadu plaće ili drugi oblik novčane naknade. Opseg prava posvojitelja ovisi o radnopravnom statusu korisnika prava i životnoj dobi posvojenika.

Ako su posvojitelji djeteta bračni drugovi zajednički, prava s osnova posvojenja ostvaruju oba posvojitelja i koriste ga, u pravilu, u jednakom dijelu, osim ako se posvojitelji pisano izjasne da će prava s osnova posvojenja koristiti samo jedan od posvojitelja. U tom slučaju prava s osnova posvojenja koristi samo jedan od posvojitelja, neovisno o broju posvojene djece.

Prava zaposlenog i samozaposlenog posvojitelja

Zaposleni posvojitelj i samozaposleni posvojitelj, pod uvjetom da supružnik posvojitelja djeteta nije roditelj djeteta, ima pravo na posvojiteljski dopust. Pravo na posvojiteljski dopust zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj stječe s danom pravomoćnosti rješenja o posvojenju.

Zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj ostvaruje posvojiteljski dopust u trajanju od 6 mjeseci za dijete do 18 godina života.

Za slučaj posvojenja blizanaca, ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji zaposlenog posvojitelja ili samozaposlenog posvojitelja, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljski dopust produžuje se za dodatnih 60 dana.

Po iskorištenju posvojiteljskog dopusta zaposleni posvojitelj ili samozaposleni posvojitelj za posvojenika do njegove 8. godine života ima pravo na roditeljski dopust i sva druga prava zaposlenog roditelja i samozaposlenog roditelja.

Naknada plaće za vrijeme korištenja prava na posvojiteljski dopust

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelj za vrijeme korištenja posvojiteljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće i to u njenom punom iznosu (100% od osnovice).

Prava drugih posvojitelja

Posvojiteljska pošteda od rada i posvojiteljska briga o djetetu

Posvojitelj koji ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada.

Posvojitelj koji je osoba izvan sustava rada ima pravo na posvojiteljsku brigu o djetetu pod uvjetom da supružnik posvojitelja nije roditelj posvojenika i ako ispunjava uvjete za stjecanje prava na rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu.

Posvojitelji imaju ima pravo na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu u trajanju od 12 mjeseci.

Za slučaj posvojenja blizanaca ili istodobnog posvojenja dvoje ili više djece ili djeteta koje posvojenjem postaje treće ili svako sljedeće dijete u obitelji posvojitelja ili posvojitelja izvan sustava rada, ili djeteta s teškoćama u razvoju, posvojiteljska pošteda od rada ili posvojiteljska briga o djetetu produžuje se za dodatnih 60 dana.

Može li se pravo na posvojiteljsku brigu prenijeti na drugu osobu?

Posvojitelj ili posvojitelj izvan sustava rada može, radi zaposlenja ili samozaposlenja, prekinuti posvojiteljsku brigu o djetetu ili to pravo prenijeti na bračnog druga koji je posvojenjem postao roditelj posvojenog djeteta, uz njegovu pisanu suglasnost i pod uvjetom da bračni drug ostvaruje drugi dohodak ili je poljoprivrednik ili nezaposlena osoba ili je pak izvan sustava rada.

Posvojitelj koji je radi zaposlenja ili samozaposlenja prekinuo korištenje prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, može nastaviti njegovo korištenje kao zaposleni ili samozaposleni posvojitelj ako je proveo na radu najmanje 9 mjeseci neprekidno prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištenog prava i pod uvjetom da pravo korištenja posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu nije prenio na drugog roditelja.

Posvojitelj koji na radu nije proveo najmanje 9 mjeseci prije mjeseca u kojem namjerava započeti koristiti preostali dio neiskorištene posvojiteljske poštede od rada ili posvojiteljske brige o djetetu zato što mu je prestao radni odnos ili je prestao obavljati djelatnost, ima pravo nastaviti korištenje preostalog dijela prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili posvojiteljsku brigu o djetetu, kao nezaposleni roditelj ako ispunjava uvjete za nezaposlenog roditelja.

Novčana naknada

Posvojitelj za vrijeme korištenja prava na posvojiteljsku poštedu od rada ili prava na posvojiteljsku brigu o djetetu ima pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% proračunske osnovice mjesečno (1663 kn).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Hoću li lakše posvojiti dijete ako ga prvo udomim?

Udomljavanje i posvojenje dva su različita oblika skrbi za djecu. Kod udomljavanja, dijete ostaje u kontaktu sa svojim biološkim roditeljima, a kod posvojenja ti se odnosi prekidaju.
Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između udomiteljstva i posvojenja

Razlika između posvojenja i udomljavanja je velika, premda su početni koraci identični i u oba slučaja je u pitanju zaštita djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi.
Dijabetes i posvojenje djeteta

Dijabetes i posvojenje djeteta

Ne postoji lista bolesti ili stanja koji bi isključivali mogućnost dobivanja statusa osobe podobne za posvojenje djeteta, tako ni budući posvojitelj/ica a s dijabetesom neće biti odbijen/a.
Liječnička potvrda i posvojenje

Liječnička potvrda i posvojenje

Moram li imati liječničku potvrdu ako želim posvojiti dijete? Da, zdravstveno stanje potvrđuje se potvrdom o zdravstvenom stanju, a izdaje ju izabrani liječnik opće prakse.
Veličina stana i posvojenje

Veličina stana i posvojenje

Živimo u malom stanu, imamo li priliku za posvojenje? Imate. Mali stan nije prepreka posvojenju. Zasebna soba za dijete je poželjna, ali ne i uvjet dabi se dobio status potencijalnog posvojitelja.
Koraci u postupku posvojenja

Koraci u postupku posvojenja

Prvi korak jest podnošenje centru za socijalnu skrb nadležnom prema svojem mjestu prebivališta pisanu “prijavu namjere posvojenja“. 4e
Edukacija potencijalnih posvojitelja

Edukacija potencijalnih posvojitelja

Gdje se trebam prijaviti za edukaciju potencijalnih posvojitelja i kada? Za edukaciju možete se prijaviti Obiteljskim centrima pri centrima za socijalnu skrb ili udrugama.
Plaćeni dopust nakon posvojenja

Plaćeni dopust nakon posvojenja

Zaposleni ili samozaposleni posvojitelji ostvaruju pravo na vremenske i novčane potpore nakon posvojenja djeteta. Saznajte kako!