Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta

Znate li da kao zaposleni roditelj djeteta mlađeg od tri godine, imate pravo korištenje mirovanja radnog odnosa do njegove treće godine?

Prema Zakonu o rodiljnim i roditeljskim potporama ovo pravo može se koristiti nakon što je iskorišteno pravo na rodiljni i roditeljski dopust, kao i na posvojiteljski dopust, ili nakon iskorištenja prava na rad s polovicom punog radnog vremena, a može ga koristiti bilo otac, bilo majka, odnosno posvojitelj(ica) djeteta, sve dok dijete ne navrši tri godine života.

Što se za to vrijeme događa s pravima iz radnog odnosa?

Za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnoga odnosa do treće godine djetetova života, prava i obveze iz radnog odnosa miruju, a pravo na obvezno zdravstveno osiguranje te pravo na mirovinsko osiguranje ostvaruje se prema propisima kojima je uređeno to pravo.

Tako će poslodavac radnika, koji koristi navedeno pravo, odjaviti u službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te je radnik za vrijeme trajanja mirovanja zdravstveno i mirovinski neosiguran.

Ipak radnik i za vrijeme mirovanja radnog odnosa može ostvariti mirovinsko i zdravstveno osiguranje. 

Prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, osobe kojima je prestalo obvezno mirovinsko osiguranje mogu se osigurati na produženo osiguranje ako od prestanka obveznog osiguranja nije proteklo više od 12 mjeseci i ako podnesu prijavu osiguranja u tom roku. Zakon o mirovinskom osiguranju izričito navodi da je osiguranje na produženo osiguranje moguće, između ostaloga, za vrijeme mirovanja radnog odnosa dok dijete ne navrši tri godine života. Radnik koji koristi pravo na mirovanje radnog odnosa može se zdravstveno osigurati na dva načina.

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, status osigurane osobe kao član obitelji može steći, između ostalog, supružnik (bračni ili izvanbračni) osiguranika, kao nositelja obveznog zdravstvenog osiguranja, pod uvjetom da status u obveznom zdravstvenom osiguranju ne može ostvariti po nekoj drugoj osnovi osiguranja  te da ima  prebivalište ili odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj.

Druga mogućnost je da osobe s prebivalištem, odnosno odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj koje pravo na obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti prema jednoj od osnova osiguranja koje su propisane zakonom obvezne su se osigurati na obvezno zdravstveno osiguranje kao osigurane osobe. Takve osobe prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja stječu pod uvjetom da su prethodno jednokratno uplatile doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje na najnižu osnovicu za obračun doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje od dana prestanka ranijeg statusa osigurane osobe, a najdulje za razdoblje od 12 mjeseci.

Kako ostvariti ovo pravo?

Radnik odnosno zaposleni roditelj/posvojitelj koji namjerava koristiti pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, dužan je najmanje 30 dana ranije o tome pismenim putem obavijestiti poslodavca. Poslodavac je dužan nakon primitka pisane obavijestiti izdati pisanu izjavu u kojoj izražava svoju suglasnost s namjerom radnika.

Može li vas poslodavac spriječiti u korištenju ovog prava?

Poslodavac ne može radnika spriječiti u korištenju ovog prava. Ipak, poslodavcu je drugim pravnim propisom (Zakonom o radu) dana mogućnost da u slučajevima kao što su izvanredno povećanje opsega rada, viša sila i u drugim sličnim slučajevima prijeke potrebe propisanim zakonom, iskaže nesuglasnost u pogledu korištenja prava radnika na mirovanje radnog odnosa, ali najviše za razdoblje od 30 dana. Dakle, u konačnici bi se početak korištenja ovog prava mogao temeljem ove odredbe odgoditi za 30 dana.

Pravo povratka na radno mjesto

Zaposleni roditelj koji je koristio pravo mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta ima pravo povratka na isto radno mjesto odnosno na iste poslove na kojima je prethodno radio. To pravo propisano je i uređeno Zakonom o radu. Tako nakon proteka mirovanja radnog odnosa do treće godine života djeteta, radnik koji je koristio navedeno pravo, ima se pravo vratiti na poslove na kojima je radio prije korištenja toga prava u roku od mjesec dana od dana kada je poslodavca obavijestio o prestanku korištenja toga prava. 

Ako je prestala potreba za obavljanjem poslova koje je radnik obavljao prije korištenja prava na mirovanje radnog odnosa, poslodavac mu je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, čiji uvjeti rada ne smiju biti nepovoljniji od uvjeta rada poslova koje je obavljao prije korištenja toga prava.

Također, radnik koji se koristio navedenim pravom, ima pravo na dodatno stručno osposobljavanje ako je došlo do promjene u tehnici ili načinu rada, kao i sve druge pogodnosti koje proizlaze iz poboljšanih uvjeta rada na koje bi imao pravo.

Poslodavac koji ne postupi na navedeni način čini teži prekršaj. Zakon o radu propisuje da će se novčanom kaznom od 31.000,00 do 60.000,00 kuna kazniti poslodavac pravna osoba ako radnika koji je koristio pravo na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, ne vrati na poslove na kojima je radio prije korištenja tih prava, ili mu ne ponudi sklapanje ugovora o radu za obavljanje drugih odgovarajućih poslova, ili ako ga u slučaju prestanka korištenja toga prava, u roku od mjesec dana od dana obavijesti o prestanku korištenja prava, ne vrati na poslove na kojima je radio prije njihova korištenja.

Mogućnost otkaza ugovora o radu

Zakon o radu nije predvidio zabranu otkazivanja ugovora o radu od strane poslodavca za vrijeme korištenja prava na mirovanje radnog odnosa do treće godine života djeteta, ali je dao mogućnost radniku kojemu radni odnos miruje do treće godine života djeteta da, u skladu s posebnim propisom, otkaže ugovor o radu izvanrednim otkazom no  najkasnije petnaest dana prije dana na koji je radnik dužan vratiti se na posao.

 

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Ako vaše dijete ima zakonski prepoznato samo jednog roditelja, na primjer vas kao majku, možete od općinskog suda zatražiti imenovanje statusa partnerice-skrbnice za drugu majku.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!
Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Ako vaša životna partnerica rodi, možete li vi ostvariti pravo na roditeljski dopust? Da, možete! Saznajte kako.
Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?