Doplatak za djecu

 

Ne znate imate li pravo na dječji doplatak, gdje i kako ga ostvariti, koji su Vam dokumenti potrebni? Ovdje ćete pronaći odgovore na najčešća pitanja o dječjem doplatku.

Imam li pravo na dječji doplatak?

Doplatak za djecu je novčano primanje koje kao potporu za uzdržavanje i odgoj djece može ostvariti roditelj, posvojitelj, skrbnik, očuh, maćeha, baka, djed, i osoba kojoj je rješenjem rješenja nadležnog tijela za poslove socijalne skrbi dijete povjereno na čuvanje i odgoj. Ovo pravo uređeno je Zakonom o doplatku za djecu, NN 94/01, 138/06, 107/07, 37/08, 61/11, 112/12, 82/15.

Doplatak za djecu pripada Vam za svu djecu koju stvarno uzdržavate:

  • za vlastitu djecu, posvojenu djecu ili pastorčad
  • za uzdržavanu unučad
  • za drugu djecu bez roditelja.

Pravo na doplatak ima i punoljetno dijete bez oba roditelja koje je na redovitom školovanju.

Pravo na doplatak imate ako zadovoljavate sljedeće uvjete:

  • imate hrvatsko državljanstvo i neprekidno prebivalište u RH najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva, ili status stranca koji ima neprekinuti odobreni stalni boravak u Republici Hrvatskoj najmanje tri godine prije podnošenja zahtjeva, ili stranca koji ima odobren azil ili je pod supsidijarnom zaštitom (u ovom slučaju ne zahtijeva se da u RH boravite najmanje 3 godine, a pravo imaju i članovi Vaše obitelji prema propisima o azilu);
  • ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno Vam ne prelazi 50 % proračunske osnovice, te živite u kućanstvu s djetetom.

Mogu li ostvariti pravo na doplatak ako živim u izvanbračnoj zajednici?

Da. Za ostvarivanje prava na dječji doplatak, izvanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom zajednicom.

Koliko dugo mogu koristiti dječji doplatak?

Doplatak za djecu možete koristiti do navršene 15. godine života djeteta, odnosno do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 15 godina života.

Iznimno, doplatak možete koristiti do završetka osnovnog školovanja djeteta koje je navršilo 15 godina života, ako je razlog pohađanja osnovne škole nakon 15. godine života kasniji upis u prvi razred osnovne škole ili gubitak razreda iz zdravstvenih razloga, odnosno duže bolesti.

Za dijete koje se nalazi na redovitom školovanju u srednjoj školi, doplatak možete dobivati do završetka tog školovanja, ali najduže do kraja školske godine u kojoj dijete navršava 19 godina života.

Izuzetak je predviđen za djecu s oštećenjem zdravlja, utvrđenim prema propisima iz socijalne skrbi, za koju doplatak pripada do završetka redovitog školovanja u srednjoj školi, ali najduže do 21. godine života.

Pravo na doplatak za djecu koja zbog bolesti nisu završila školu u predviđenom roku, ali se nakon bolesti nastavljaju redovito školovati u osnovnoj odnosno srednjoj školi, produljuje se za onoliko godina koliko je dijete izgubilo od redovitog školovanja zbog bolesti, a najduže do 21. godine života.

Doplatak za djecu pripada i za vrijeme u kojem je dijete zbog bolesti spriječeno redovito pohađati srednju školu.

Za dijete s težim ili teškim invaliditetom, nastalim prije 18. godine ili za vrijeme redovitog školovanja, doplatak pripada od dana podnošenja zahtjeva sve dok taj invaliditet postoji.

Doplatak se ne isplaćuje za vrijeme dok je djetetu na teret državnog proračuna ili proračuna lokalne/regionalne samouprave osiguran stalan smještaj u ustanovi, niti za vrijeme dok se dijete nalazi na školovanju u inozemstvu, osim ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Stupanjem djeteta u brak prestaje pravo na doplatak za to dijete.

Kako se utvrđuje visina dječjeg doplatka?

Pravo na doplatak za djecu stječe korisnik ako mu ukupni dohodak, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice.

Proračunska osnovica utvrđuje se svake godine Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna RH, a za 2016. godinu iznosi 3.326,00 kn. Dohodovni cenzus (50% od proračunske osnovice) iznosi 1.663,00 kn.

Visina doplatka koju možete primiti ovisi o tome u koju cenzusnu grupu pripadate:

Vaš prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva Cenzusna grupa Svote doplatka        

ne prelazi 16,33% proračunske osnovice (543,14 kn)

prva

9% proračunske osnovice (299,34 kn) po djetetu

je između 16,34% (543,14 kn) i 33,66% (1.119,53 kn) proračunske osnovice

druga

7,5% proračunske osnovice (249,45 kn) po djetetu

je između 33,67% (1.119,53 kn) i 50% (1.663,00 kn) proračunske osnovice

treća

6% proračunske osnovice (199,56 kn) po djetetu

 

Za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili ako im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn).

Za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka  (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn).

Za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili ako mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se za 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn).

Za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 34. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, svota doplatka iznosi 374,18 kn.

Za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim ili teškim invaliditetom) svota doplatka iznosi 831,50 kn.

Imam li pravo na pronatalitetni dodatak?

Korisniku dječjeg doplatka koji ima treće dijete pripada dodatak u iznosu od 500 kn, a korisniku koji ima četvrto dijete 1.000 kn (500 kn za treće + 500 kn za četvrto dijete).

Kako se isplaćuje dječji doplatak?

Doplatak se isplaćuje preko banaka na tekuće račune ili račune štedne knjižice korisnika doplatka za djecu u mjesečnim svotama, i to u tekućem mjesecu za protekli mjesec.

Koje dokumente trebam prikupiti i kamo ih odnijeti?

Postupak ostvarivanja prava na doplatak za djecu pokreće se podnošenjem zahtjeva područnoj službi/uredu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Adrese i brojeve telefona područnih službi HZMO-a možete naći na ovom linku.

Uz zahtjev se podnosi određena dokumentacija, ovisno o tome je li podnositelj zahtjeva već korisnik doplatka za djecu ili zahtjev podnosi prvi put. Tražene informacije i popis dokumentacije možete naći ovdje.

Korisnik doplatka za djecu dužan je nadležnoj područnoj službi/uredu prijaviti svaku promjenu, tijekom godine, radi koje je došlo do promjene u ispunjavaju uvjeta za ostvarivanje prava na doplatak.

 

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Pravo uvida u podatke o posvojenju

Podaci o posvojenju službena su tajna i samo pod određenim uvjetima mogu biti dostupni određenim osobama. U nekim slučajevima, suglasnost treba dati Centar za socijalnu skrb.
Prava djece rođene u braku i izvan njega

Prava djece rođene u braku i izvan njega

Imaju li djeca rođena u braku i izvan njega ista prava? Razlika u bračnom odnosno izvanbračnom rođenju djeteta jest samo u načinu kako se utvrđuje podrijetlo djeteta od oca.
Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Imenovanje oca djeteta kod prijave imena

Ako ne imenujete oca djeteta, dijete ne može ostvariti svoje pravo, jednako kao i pravo na uzdržavanje i nasljeđivanje. To nikako nije dobro rješenje.
Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Promjena Plana o zajedničkoj skrbi za dijete

Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi je pisani sporazum roditelja o načinu ostvarivanja zajedničke roditeljske skrbi kada roditelji djeteta trajno ne žive u obiteljskoj zajednici.
Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Upisivanje novog supruga kao oca djeteta

Da bi se suprug mogao upisati kao djetetov otac, prethodno bi morao posvojiti vaše dijete. Pristanak na posvojenje, trebate dati vi kao majka, ali i biološki otac djeteta.
Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Partnerica i ja sklopile smo životno partnerstvo, imamo dijete

Ako vaše dijete ima zakonski prepoznato samo jednog roditelja, na primjer vas kao majku, možete od općinskog suda zatražiti imenovanje statusa partnerice-skrbnice za drugu majku.
Posvojenje unutar Europske unije

Posvojenje unutar Europske unije

Nerijetko ljudi koji ne mogu ostvariti biološko roditeljstvo, a zbog sporosti postupka u Hrvatskoj, razmišljaju o posvojenju djeteta izvan njezinih granica. Saznajte kako posvojiti unutar EU-a.
Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Odnos roditeljevog novog partnera/ice s njegovom djecom

Može li novi partner/ica roditelja otići po dijete u vrtić? Može, ako je riječ o danima kada je dijete na skrbi kod tog roditelja.
Samohrani roditelj i smjenski rad

Samohrani roditelj i smjenski rad

Imam li kao samohrani roditelj pravo ne raditi u smjenama? Na žalost, kao samohrani roditelj nemate pravo na izuzeće od rada u smjenama.
Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Promjena prebivališta djeteta nakon razvoda roditelja

Razvod braka povlači za sobom i promjenu mjesta stanovanja za barem jednog od bivših bračnih drugova. No što je u toj situaciji s djecom? Pročitajte!
Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Pravo na roditeljski dopust životne partnerice

Ako vaša životna partnerica rodi, možete li vi ostvariti pravo na roditeljski dopust? Da, možete! Saznajte kako.
Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Prekid životnog partnerstva - odnos djeteta i nebiološkog roditelja

Raskinuli ste životno partnerstvo u kojem je živjelo maloljetno dijete. Kako urediti odnose između bivših životnih partnera/ica i djece?